Nya arkeologiska undersökningar i Ulricehamn

De senaste åren har Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ arbetat med flera arkeologiska uppdrag i Ulricehamns kommun. Uppdragen har till stor del av bestått av utredningar, som är det första steget i ett arkeologiskt uppdrag. Det innebär att vi söker av ett område till fots för att se om det finns några fornlämningar eller andra kulturhistoriska lämningar som syns ovan mark, som inte har blivit dokumenterade innan. Vid behov tar vi upp sökschakt med hjälp av grävmaskin, för att se om det finns boplatsspår eller andra fornlämningar under markytan.

Översiktskarta över de platser i Ulricehamnstrakten där Rio Natur- och Kulturkooperativ hittills har utfört arkeologiska undersökningar.

Rios tidigare undersökningar i Ulricehamns kommun
År 2018 utförde vi en arkeologisk utredning i Gällstad, ungefär 15 kilometer söder om Ulricehamn. Förutom en förhistorisk härd hittades inga andra fynd eller anläggningar som kunde tolkas som fornlämningar (Rapport 2018:11). Samma år gjordes en utredning vid Herralyckan, strax öster om Ulricehamns tätort. Även där hittades endast en enstaka anläggning som kunde klassas som fornlämning, men också en handfull lämningar som kunde registreras som övriga kulturhistoriska lämningar, bland annat ett par hägnader och brunnar (Rapport 2018:13).

Hösten 2019 genomförde Rio Göteborg en utredning steg 1 i Duvered, Hössna socken, strax nordost om Ulricehamn. En steg 1-utredning innebär att vi går runt och inventerar området till fots, utan att några sökschakt tas upp med grävmaskin. Inventeringen resulterade i att flera lämningar från historisk tid registrerades, bland annat kolningsgropar och en torpgrund (Rapport 2020:2).

Stenbro över Hillaredsån, som registrerades vid en arkeologisk utredning i Duvered. Foto: Caj Carlstein

Följande vår gjordes även en utredning i Snipe, då ett relativt stort område mellan Brunnsnäs och Villastaden förbereddes för ny detaljplan. Området sträckte sig både norr och söder om gamla riksväg 40, och under utredningen registrerade Rio Göteborg bland annat flera röjningsröseområden samt resterna av en omfattande stenbrottsverksamhet, som fanns kvar ända till 1950-talet (Rapport 2020:5).

På försommaren år 2020 var Rio Göteborg tillbaka i Duvered och utförde en arkeologisk utredning steg 2, med uppdrag att fastställa status på de lämningar som registrerades året innan. Den här gången gjordes en sökschaktsgrävning, och bland annat torvades lägenhetsbebyggelsen som registrerats vid inventeringen av. Flera fynd från historisk tid påträffades, men inga boplatsspår som kunde tyda på någon förhistorisk aktivitet (Rapport 2020:9).

Våren 2021 utförde Rio Göteborg en utredning av åkermarken och parkmiljön runt det gamla säteriet Brunnsnäs vid Åsundens västra strand. Trots idogt schaktande i vad som tycktes vara perfekta boplatslägen på åkrarna runt sjön hittade vi endast ett litet boplatsmaterial. I en gravhög nära säteriet hittades däremot ett litet fragment av ett människoben, och flera stengärdesgårdar registrerades som övriga kulturhistoriska lämningar (Rapport 2021:6).

Förundersökning av fossil åkermark i Lövåsen. Här har halva röjningsröset torvats av och stenarna blottats. Arkeolog Magnus von der Luft mäter in.


Flera arkeologiska uppdrag i Ulricehamn under 2023
Under 2023 har vi utfört utredningar i flera områden inom Ulricehamns kommun; Lövåsen, Hester, Brunn, Vist och Tvärred (Rapporter 2023:10, 2023:22, 2023:23 ). Samtliga utredningar har föranletts av att kommunen förbereder nya detaljplaneområden. Ulricehamn är en kommun som expanderar – det tycker vi är roligt! Kommunen har en rik kulturmiljö, och i flera fall har våra utredningar resulterat i fynd av nya fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar.

Fynd av fornåkrar och boplatser
I både Lövåsen, Hester, Brunn och Tvärred har vi registrerat nya områden med fossil åkermark, även kallat fornåkrar. De består i regel av ytor med röjningsrösen, som visar att människor har röjt och odlat på marken i förhistorisk, och även tidig historisk, tid.

I Vist har vi nyligen utfört en arkeologisk utredning där vi hittade förhistoriska boplatsspår under marken i ett område som idag används som betesmark. Området ligger alldeles i närheten av förhistoriska boplatser som grävdes ut för ett par år sedan inför att ICA Maxi, Circle K och McDonalds skulle byggas. Då affärsområdet är tänkt att expandera ytterligare kan nya arkeologiska förundersökningar komma att bli aktuella. Rapporten från utredningen kommer publiceras inom kort.

Exempel på ett röjningsröse i genomskärning. Arkeolog Caj Carlstein står redo med GPS-instrumentet.

 

Arkeologisk förundersökning är nästa steg
När vi hittar nya fornlämningar brukar vi rekommendera att en arkeologisk förundersökning genomförs på platsen. Det är nästa steg i den arkeologiska ärendegången. Beslut om arkeologiska undersökningar fattas alltid av Länsstyrelsen. Under år 2022 förundersöktes en backstuga och ett område med fossil åkermark i Hössna socken och rapporten publicerades nyligen. Bland annat kunde vi utifrån fyndmaterialet datera backstugan till 1700-tal, och konstatera att den möjligen har ett kronologiskt och rumsligt samband med de kolningsgropar som också undersöktes (Rapport 2023:15).

Även under våren 2023 förundersökte vi ett område med fossil åkermark, denna gång i Lövåsen. Området, som framöver kommer bebyggas med bostäder och en ny högstadieskola, användes som odlingsmark redan i förhistorisk tid. För att få reda på mer om röjningsrösena undersökte vi ett urval av dem genom att fotografera, rita av och mäta in dem digitalt med GPS-instrument. Vi samlade även in träkol, som vi skickade på kol-14-analys. Resultaten visar att de allra första bönderna som röjde sten och odladesin mat på platsen levde redan under övergången mellan sen bondestenålder och tidig bronsålder! Det är cirka 3500 år sedan, och är ovanligt tidiga dateringar för att vara fossil åkermark (Rapport 2023:30).

Ett av våra senaste uppdrag gäller en Steg 1-utredning i Skottekshöjden, mellan Ulricehamn och Marbäck. När vi inventerade området hittade vi tre nya områden med fossil åkermark samt flera stengärdesgårdar och spår av äldre stenbrott. Dessutom kunde vi registrera den gamla banvallen, en rest av Västra Centralbanan, som en kulturhistorisk lämning (Rapport 2023:32).

I både Lövåsen och Hester har vi hittat vissa boplatsspår i utkanten av den fossila åkermarken. De visar att människor kanske byggde hus, eller i vart fall anlade eldstäder för att värma sig vid kanten av den mark de odlade. Vi hoppas att framtida utgrävningar kan ge fler svar på var Ulricehamns förhistoriska bönder bodde. Hur såg aktiviteterna i kanten av den odlade marken ut? Byggde man stängsel eller andra enklare byggnader i närheten av sina åkrar?

Ett sökschakt i åkermarken vid torpet Täppan i området Hester strax väster om Ulricehamn. Arkeolog Lina Håkansdotter mäter in.


Flera kommande up
pdrag
Även i Tvärred, strax söder om Tvärreds kyrka, har vi nyligen registrerat ett område med fossil åkermark. I närheten ligger fyra förhistoriska gravar, i form av rösen och stensättningar. Där har Rio Göteborg en kommande förundersökning av en del av röjningsrösena inplanerad.

Och i Ubbarp, rakt norr om Ica Maxi samt tvärs över vägen i Vist har vi också kommande arkeologiska undersökningar på gång.

Eklund i området Brunn, strax söder om gamla riksväg 40, där ett litet röjningsröseområde hittades.

På kartan kan ni se var vi har utfört våra tidigare uppdrag, samt även några av våra kommande. Landskapet kring Ätradalen och sjön Åsunden har varit en viktig bygd, både som en förhistorisk kommunikationsled och som hem åt människor som brukat jorden. Vi hoppas att fortsatta arkeologiska undersökningar kan bidra med nya, spännande resultat!

camera_alt