Pågående fågelinventeringar

Inventering av fåglar i ekopark Halle- Hunneberg

Rio Göteborg Natur- och Kulturkooperativ har på uppdrag av Sveaskog Förvaltnings AB under våren inventerat fåglar inom ekopark Halle- Hunneberg. Ekoparken är drygt 5 000 hektar stor och ligger vid Vänern några kilometer öster om Trollhättan och Vänersborg. Inventeringens fokus har varit på tre skyddsvärda arter som förekommer på bergen; tjäder, järpe och tretåig hackspett. Flera intressanta fynd gjordes. Sammanställning av resultat pågår och kommer att presenteras för uppdragsgivaren i augusti.

Inventering av strandängar – fåglar och hävd

Rio Göteborg har på uppdrag av länsstyrelsen i Västra Götaland inventerat fåglar på strandängar vid sjöar och vattendrag under vår och försommar. Betoningen detta år har varit på strandängar inom Natura 2000-områden och naturreservat vid Vänern och sjön Östen som ligger i den östra delen av länet. Artfynden lades under inventeringen in på karta och består av fynd av cirka 65 arter. Under hösten kommer hävden på strandängarna att mätas.