Neolitiska livssätt - uppdatering av keramikanalyserna.

Utöver att arbeta som fältarkeolog inom uppdragsarkeologin, utför flera av oss även forskning. Här kommer en kort notis från Imelda som är med i forskningsprojektet Neolitiska Livssätt, ett projekt som bedrivs av kollegorna på Göteborgs Universitet, Humanistiska fakulteten.

”Det här projektet handlar om några centrala frågor om hur det tidiga jordbruket organiserades. De olika sätt människor på stenåldern för ca 5000 år sedan försörjde sig på, påverkade hur landskapet var organiserat, men också vilka samhällen som kunde byggas upp.” Göteborgs Universitets hemsida (se länk nedan)

Inom projektet utförs ett flertal olika studier, där analyser av det keramiska materialet är en del av arbetet. Imelda är anställd som konsult för att utföra grundämnesanalyser på keramiken genom att använda en icke-destruktiv metod (pXRF). Genom att studera sammansättningen av grundämnen som finns i keramiken och i leran i sig, kan vi möjliggöra en diskussion om varifrån föremålen eller råmaterialet (leran) kommer. Keramikmaterialet kommer i huvudsak från Falbygden-området, men det har även utförts analyser på referensmaterial från andra platser i Sverige. Över hundratals skärvor har analyserats, och i stunden arbetar vi med genomgång av rådata samt resultaten av denna. Vi hoppas kunna besvara frågor rörande förflyttningar av föremål eller råmaterial, samt ge nya aspekter på bland annat stenålderssamhällets ekonomi.

Projektets hemsida hittar ni här.

camera_alt