Ny arkeologisk undersökning på Sandarnaboplatsen

På onsdag den 16 juni kommer Rio Göteborg att utföra en arkeologisk undersökning av Sandarnaboplatsen, Göteborg 15:1. Ett flertal större och mindre undersökningar har genomfört under de senaste 90 åren (1930, 1942, 1965, 1973, 1987, 2007, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 och 2020). Till skillnad från de stora undersökningar som utfördes vid Fixfabriken sommaren 2019, är det denna gång inte de överlagrade mellanmesolitiska lämningarna som är i fokus, utan huvudsakligen anläggningar och kulturlager som från senmesolitisk tid.

Det aktuella undersökningsområdet är relativt litet (30 x 30 meter) och beläget vid Sannaskolan. Vid förundersökningen påträffades anläggningar som daterats till perioden 5060-4510 f. Kr. Till detta kommer ett fyndmaterial i form av slagen flinta. Fyndmaterialet från förundersökningen är intressant då detta inte är helt lätt att placera in tid. Spånmaterialet består av små smala spån som slagits från korta koniska kärnor med liten diameter, en teknologi som inte tidigare har identifierats i vare sig västsvenskt mellanmesolitikum eller senmesolitikum. För förståelsen av flintteknologins förändring över tid är det av stor vikt att denna teknologi studeras, beskrivs, förstås och sätts in i ett större perspektiv genom jämförelser med vad som faktiskt finns överlagrat i Sandarnamaterialet. Det är även av stor vikt att utföra flera radiometriska dateringar för att få en uppfattning av flintmaterialets tidsdjup.

Av det fyndmaterial som insamlats från Sandarnaboplatsen under 1900-talet (både från undersökningarna 1930 och 1942 och från ytinsamlingar) härrör cirka 40% från det undre kulturlagret och dateras till mellanmesolitisk tid. 55% utgörs av fynd som kan kopplas till senmesolitiska Lihultkulturen och en huvuddel av dessa fynd framkom i området kring Sannaskolan. Ingen av de ovan nämnda undersökningarna har varit direkt inriktade på undersökning av lämningar från senmesolitisk tid.

Under mesolitisk tid har boplatsen Göteborg 15:1 varit belägen invid en mindre bukt med två utskjutande uddar (en i norr vid Fixfabriken och en i söder vid Sannaskolan). De mellanmesoltiska lämningarna är framför allt påträffade i den inre delen av denna bukt och de senmesolitiska mer tongivande i anslutning till de båda uddarna.

Under perioden 16 juni-2 juli kommer vi att återkomma från Sandarna med kortare inlägg via våra sociala medier.

Kulturlagret A4 i plan mot O.

 

Härden A1 i plan mot S

Undersökningsområdet mot väster

camera_alt