Naturvärdesinventering för området Sörvik 1:35

Rio Göteborg utförde i april 2014 en inventering och bedömning av naturvärden i ett mindre skogsområde vid Byfjordens norra strand, strax väster om Uddevallas hamnområde. Inventeringen utfördes enligt den föreslagna nya svenska standarden för naturvärdesinventering (NVI), ftSS 199000:2013.

Inventeringsområdet utgjordes av ett skogsparti på en bergkulle i östra delen av Benders, före detta Pininfarinas, industriområde vid Byfjordens norra strand. Inventeringen utfördes med anledning av att uppdragsgivaren ville undersöka möjligheterna att utvidga sitt verksamhetsområde och därmed ta bort det aktuella skogsområdet.

Som en kompensation för att skogsområdet inom Sörvik 1:35 senare togs bort blev ett annat skogsområde inom Benders markinnehav, Kaselyckan 1, i juni 2016 skyddat genom ett naturvårdsavtal som gäller i 50 år.