Sandarnaboplatsen – Göteborg 15:1

Rio Göteborg kommer under perioden april-juli 2019 att utföra en större arkeologisk undersökning inom fornlämningen Göteborg 15:1, även känd som Sandarnaboplatsen.

Boplatsen är en så kallad eponym boplats, vilket betyder att den har fått ge namn till en kultur/tidsperiod i västsvenskt mesolitikum – Sandarnakulturen.

Boplatsen har varit känd sedan början av 1900-talet och varit föremål för ett flertal större och mindre arkeologiska insatser (1930, 1942, 1965, 1973, 1987, 2007, 2015, 2016, 2017, 2018 och 2019). Vid dessa undersökningar har ett mycket rikligt fyndmaterial framkommit bestående av bland annat kärnyxor, en sandarnayxa, en trindyxa, en hacka med påbörjat skafthål, mikroliter, hullingspetsar, en tångespets, borrspetsar, retuscherade spetsar, spånskrapor, avslagsskrapor, en kniv, sticklar, knackstenar, kärnor, retuscherade avslag, spån och mikrospån. Sammanlagt omfattar materialet drygt 1200 redskap och kärnor. Merparten av dessa fynd har insamlats i ett kulturlager som var beläget cirka tre och en halv meter under nuvarande markyta.

Ytan som nu ska undersökas är belägen i anslutning till den gamla Fixfabriken, direkt norr om Sannaparken. Ytan är uppdelad i tre delytor, A-C, där yta B och C ska undersökas först.

Inom det aktuella undersökningsområdet har separata kulturlager kunnat dateras till flera olika nedslag under perioden 7700-6300 f. Kr. Målet för undersökningen är att belysa den flintteknologiska utvecklingen och bakomliggande orsaker under den aktuella tidsperioden. Undersökningen kommer också kunna ge förbättrad kunskap om förändringar i det landskap som omgav människorna som bodde på platsen.

För den som vill läsa mer om de förundersökningar vi har utfört inför den kommande arkeologiska undersökningen, finns länkar till rapporterna nedan.

Förundersökning 2017-2018

Kompletterande avgränsande förundersökning 2017

Avgränsande förundersökning 2016

Förundersökning 2007

På grund av säkerhetsaspekter (stora schaktdjup, pågående rivning, byggnation och byggtrafik) kommer dessvärre inga allmänna visningar vara möjliga, men vi kommer informera fortlöpande här på hemsidan och på sociala medier om undersökningens resultat.

Vid eventuella frågor angående den aktuella undersökningen ber vi er kontakta vår projektledare Magnus von der Luft: magnus.vonderluft@riogbg.se

camera_alt