Inför undersökningarna av Masthuggskajen

Rio Göteborg kommer under flera tillfällen att utföra schaktövervakningar inom fornlämningen Göteborg 342, Masthuggskajen i Göteborg.

Det är flera delytor inom området som skall undersökas och dessa är alla belägna i stadsmiljö och med olika förutsättningar i förhållande till fornlämningen Göteborg 342. Stora delar av undersökningsområdet ligger i eller i nära anslutning till hårt trafikerad gatumark, nära luftburen och/eller nedgrävd infrastruktur och nära inpå sättningshotade byggnader.

Inom området förväntar vi oss att hitta lämningar efter de gamla masthamnarna, med tillhörande tomtmark och pirar från 1600-tal och framåt. Begreppet masthamn syftar på våtförvaring av mastvirke och timmer. Den tidiga etableringen av masthamnar inom området är delvis okänd. Lämningarna ligger på vitt skilda nivåer från mellan 1–3,5 meters djup under dagens marknivå.

Följ vårt arbete via projektsidan, där vi kontinuerligt kommer att uppdatera med nya inlägg från undersökningarna.

Karta: Lantmäteriet/Fornsök

camera_alt Lantmäteriet/Fornsök