Norum 262 inom Norums-Torp 1:33 Norums socken, Stenungsunds kommun. Arkeologisk förundersökning.

På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län har Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ under två dagar i juni 2014 genomfört en arkeologisk förundersökning av fornlämningen Norum 262 i Stenungsunds kommun.

Området undersöktes med maskinschakt jämnt fördelade över undersökningsytan med hänsyn tagen till topografi och befintlig bebyggelse. Slagen flinta påträffades, i ringa mängd, i ett av schakten. I två av schakten framkom anläggningar i form av stolphål och en grop. Samtliga snittades, och ett av stolphålen provtogs för vidare datering. Vid genomgrävandet av det provtagna stolphålet påträffades keramik. I övrigt var samtliga schakt tomma på fynd och anläggningar.

En radiometrisk datering av förutnämnda stolphål gav resultatet 2381+-35, motsvarande den äldsta järnåldern.

Vid fortsatt exploatering av området anser Rio Göteborg att de fåtaliga fynden av flinta, keramik och anläggningar inte motiverar någon vidare undersökning. Lokalen är därmed att betrakta som undersökt och borttagen.