Förundersökning av stensättningen Lundby 41

Efter avtorvning har den visat sig bestå av en 6 x 6 meter stor stenpackning och en ca 20 meter lång stenfylld svacka. Dessutom framkom föremål av flinta. När dokumentationen av fornlämningen är klar täcks den över med markduk och återfylls i väntan på fortsatt undersökning i det fall byggplanerna kvarstår.

Akeologisk utredning i Åminne, Värnamo

Hittills har en ny boplats med preliminär datering till stenålder registrerats.

 

Event: vetenskapsfestivalen

Under två veckor kommer projektet Staden Nya Lödöse visa upp en mobil utställning om utgrävningarna i Gamlestan, som passar både stora som små. Från Rio Göteborg medverkar arkeologerna Imelda Bakunic Fridén och Amanda Azzopardi.

Tema: Vad är vi?
Datum: 17 april – 27 april

Vetenskapsfestivalens skolprogram finner ni här.

 

Arkeologisk undersökning inom Göteborg 15 – Sandarnaboplatsen

Den så kallade Sandarnaboplatsen har undersökts vid ett flertal tillfällen (1930, 1942, 1965, 1973, 1987, 2007, 2015, 2016, 2017 och 2018) och är mest känd för sin överlagrade mellanmesolitiska kontext.

Denna gång är dock det huvudsakliga fokuset på ej överlagrade fynd och anläggningar från sent mellanmesolitikum och metalltid. Den aktuella ytan förundersöktes under januari/februari 2018 varvid anläggningar i form av härdar, gropar, stolphål och kulturlager framkom. Även ett relativt rikligt fyndmaterial påträffades som utifrån teknologiska aspekter kan dateras till sen mellanmesolitisk tid.

Slutundersökningen utförs delvis för att möjliggöra fortsatta förundersökningar av överlagrade fyndförande lager.