Trankärr 2:1 Ytterby socken, Kungälvs kommun. Arkeologisk utredning.

Den arkeologiska utredningen föranleddes av den kommande byggnationen av en cykel- och gångväg, en nedläggning av VA-ledning samt en planerad byggnation av en ny ridanläggning inom nämnda fastighet. Utredningsområdet utgörs av en vägsträckning på cirka 1 kilometer samt en angiven yta på cirka 150 meter x 150 meter, totalt är det cirka 42 000 kvadratmeter stort. Ytan består huvudsakligen av åkermark, men omfattar även södra delen av Trankärrsgården. Höjden över havet varierar mellan 10-15 meter.

Innan fältarbetet påbörjades genomfördes en kart- och arkivstudie i syfte att få en bättre bild av kulturlandskapets utveckling inom utredningsområdet. I fält inventerades området först okulärt med fokus på att identifiera lämpliga boplatslägen samt potentiella gravar i höjdlägen. Området undersöktes därefter med 44 sökschakt som upptogs med maskin i en jämn fördelning över undersökningsytan. Detta för att utreda om området innehöll fornlämningar.

Varken fornlämningar eller lösfynd framkom, däremot identifierades en övrig kulturhistorisk lämning i form av en odaterad stenläggning som påträffades söder om den nuvarande Trankärrsgården. Den kartografiska rektifiering som utfördes i samband med den arkeologiska utredningen avslöjade att 1600-talsgården Trankärr som låg på platsen var försedd med en skvaltkvarn och ansluten damm. Ett eventuellt järnåldersgravfält identifierades också på samma karta. Rio Göteborg anser att detta bör beaktas i det fall ytterligare exploatering sker i anslutning till Trankärrsgården. Inga vidare antikvariska åtgärder föreslås inom det nu aktuella utredningsområdet.