G1514:1 inom Styrsö 2:613 m.fl., Styrsö socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte.

Fornlämningen upptäcktes vid en arkeologisk utredning 2015 som även den utfördes av Rio Göteborg. Vid utredningen påträffades fynd i form av slagen flinta, kvarts och bergart. Bland fynden fanns bland annat en fragmenterad skafthålsyxa av diabas, en avslagsskrapa och flintavfall som genom sin sönderdelning daterats till senneolitikum-äldre bronsålder.

Vid förundersökningen grävdes sexton schakt med grävmaskin. Då fornlämningen i detta skede enbart skulle avgränsas inom undersökningsområdet avbröts grävningen av ett schakt när ett tillräckligt stort fyndmaterial påträffats, detta för att inte skada fornlämningen mer än nödvändigt.

Slagen flinta påträffades i nio av de undersökta schakten (S1-3, 8-11, 13 och 16). I S11, 13 och 16 framkom enstaka flintor, dock huvudsakligen i matjorden eller i störda kontexter. De sju fyndtomma schakten (S4-7, 12, 14-15) var i stor omfattning störda av sentida aktiviter. Fornlämningen har avgränsats av fyndförande schakt, berg i dagen samt storblockig morän. Fornlämningen har inte avgränsats utanför den aktuella fastigheten och inte heller under befintliga byggnader.

Efter avslutad avgränsande förundersökning har fornlämningen fått en något mindre utbredning. I det fall byggnationsplanerna kvarstår inom den nu avgränsade ytan, anser Rio Göteborg att fornlämningen bör förundersökas.