Groddjursinventering på golfbanan i Torslanda

Golfbanan består av en 18-hålsbana och en 8-håls korthålsbana, belägen vid havet på den sydvästra sidan av Hisingen. På golfbanan finns nio dammar, vilka samtliga omfattades av inventeringen av groddjur. Både större och mindre vattensalamander är sedan tidigare kända från området, bland annat från en inventering 2011. Den större vattensalamandern är, liksom mindre vattensalamandern och övriga groddjur, fridlyst. Den större vattensalamandern är även upptagen i EU:s art- och habitatdirektiv, bilaga 2 och 4. Detta innebär att man dels ska utse speciella bevarandeområden för arten (Natura 2000-områden), dels att dess lek- och viloplatser ska skyddas samt att arten inte får fångas eller dödas. I Sverige har detta skrivits in i Artskyddsförordningen.

Den större vattensalamandern lever större delen av året på land, ofta i fuktig lövdominerad skog, men i början av våren söker sig salamandrarna till dammar för att leka. Under lekperioden, som vanligen inträffar mellan april och juni, utvecklar hanarna en tandad ryggkam. Längs svansens sidor framträder en silverskimrande strimma. Under leken uppvisar salamandrarna ett parningsspel i vegetationen på grunt vatten. Under sena vår- och försommarkvällar visar hanarna upp sig för varandra och för honorna. Efter parning och befruktning fäster honorna omsorgsfullt äggen ett och ett invikta i bladen på vattenväxter. Äggen utvecklas sedan till frisimmande larver som lever i dammen under några månader innan de utvecklas till vuxna individer och vandrar upp på land.


Hane och hona av större vattensalamander i en av dammarna på golfbanan. Honan är delvis skymd av vegetation. Notera hanens karaktäristiska ryggkam.


Kvällsinventering vid en av dammarna på golfbanan.